Close

O Centrum Etyki Technologii

Centrum Etyki Technologii to, powołany w Instytucie Humanites, think&do tank orędujący za innowacjami
przyjaznymi człowiekowi i światu

MISJA CET

Chcemy, aby innowacje w Polsce były korzystne dla całego społeczeństwa, dlatego promujemy integrację i współpracę różnych środowisk przy tworzeniu, wdrażaniu i wykorzystywaniu cyfrowych narzędzi. Pokazujemy, jak podstawowe wartości wspólne nam wszystkim mogą znajdować odzwierciedlenie w powstających innowacjach.  

Popularyzujemy standardy i dobre praktyki dotyczące odpowiedzialnego rozwoju technologii. Podkreślamy znaczenie właściwej edukacji, tak by przyszli inżynierowie i przedsiębiorcy rozumieli wyzwania etyczne towarzyszące ich pracy, a użytkownicy chcieli współtworzyć bezpieczne rozwiązania. 

 

Oceniamy wpływ technologii na życie indywidualne i społeczne w ich różnych obszarach. Myślimy krytycznie, ale kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Przekonujemy, że ani hurraoptymistyczne, ani apokaliptyczne wizje przyszłości nie oddają trafnie problemów, z którymi w najbliższym czasie musimy się zmierzyć. 

Jesteśmy przekonani, że postęp techniczny nie jest zdeterminowany przez siły znajdujące się poza naszą kontrolą i że możemy wpływać na jego kierunek. Sądzimy również, że o technologii trzeba myśleć w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i politycznym.

 

WYZWANIA ERY CYFROWEJ

Cyfrowe technologie to nie tylko wielkie szanse, ale i zagrożenia w różnych obszarach życia jednostkowego, społecznego i gospodarczego. Oto niektóre z nich:

 
fake-news (1)

Dezinformacja i manipulacja

Icons made by Good Ware from www.flaticon.com

Inwigilacja i profilowanie (rosnący ślad technologiczny)

visible

Utrata prywatności

bullying

Dyskryminacja i wykluczenie

thumb-down

Malejące poczucie sprawczości

decision

Deficyty kompetencji cyfrowych

individual

Atomizacja, samotność online i cyfrowe uzależnienia

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym

no

Wzrost śladu węglowego związany z infrastrukturą ICT

pie-chart

Monopolizacja rynków

Wizja CET

W CET wierzymy, że poszanowanie prawa, solidność i wysokie standardy etyczne staną się kluczowe w dojrzałej gospodarce cyfrowej

Produkty tworzone z troską o dobrostan człowieka i świata będą dawać firmom technologicznym przewagę konkurencyjną, a zapewnienie zgodności technologii z etycznymi standardami stanie się ważnym komponentem procesu projektowania, tworzenia i wykorzystywania cyfrowych narzędzi.

 

Decydenci i konsumenci będą świadomie wybierali technologie, które nie szkodzą im ani środowisku, oraz będą potrafili wywierać wpływ na ich producentów i wraz z nimi współtworzyć najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania.
 
 

Cele CET

Odpowiedzialne projektowanie technologii

Chcemy, by nowe technologie projektowano i wdrażano w sposób transparentny i z udziałem różnych interesariuszy.

Przestrzeń do debaty wokół etyki technologii

Łączymy środowiska i wspólnie dyskutujemy o pożądanym kierunku rozwoju technologii.

Krytyczny namysł nad narracjami technologicznymi

Analizujemy działania różnych grup interesów oraz wpływ technologii na społeczeństwo, gospodarkę i politykę.

Działanie na rzecz odpowiedniej legislacji

Dążymy do tego, aby etyka technologii kształtowała prawo dotyczące innowacji.

FILARY IDEOWE CET

Rozwój technologii musi uwzględniać szerokie spektrum oddziaływania na rzeczywistość gospodarczą, społeczną i środowiskową; ocena technologii wyłącznie przez pryzmat PKB bądź wyceny giełdowej spółek IT jest nie do utrzymania.

Etyczne innowacje powinny przynosić poprawę warunków życia człowieka i ograniczać koszty zewnętrzne spadające na społeczeństwo i środowisko.

Etyczne myślenie o technologiach nie może abstrahować od pytań o cel i sens ich zastosowań w kontekście rozwoju jednostkowego i społecznego.

Dotyczy oddziaływania technologii na sferę publiczną oraz konieczności zaangażowania obywatelskiego w celu pożądanego kształtowania przyszłego rozwoju technologii.

Bycie godnym zaufania (trustworthiness) obejmuje: zgodność z prawem, etyczność i solidność (z technicznego, jak i społecznego punktu widzenia).

Odpowiedzialność obejmuje nie tylko zasady i wartości, ale również prawo, gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Chodzi zarówno o odpowiedzialność inżynierów, jak i przedstawicieli biznesu, decydentów czy wreszcie zwykłych obywateli-interesariuszy.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju podkreśla współzależność obszarów gospodarczego, społecznego i środowiskowego w rozwoju globalnym; jest też ważna ze względu na kryteria oceny oddziaływania technologii.

Funkcjonowanie technologii w tzw. przestrzeni roboczej polega na zapewnieniu bezpieczeństwa otoczeniu poprzez wyodrębnienie obszarów, w których określone narzędzia mogą być wykrzystywane.

Uwzględnienie wartości w kontekście technologii oznacza przyjęcie perspektywy etycznej na etapie projektowania, wdrażania i użytkowania technologii oraz szeroką partycypację różnych interesariuszy.

Strategie rozwoju powinny dążyć do integralności i uwzględniać obszary: indywidualny, rodzinny i wspólnotowy, a także edukacyjny, zawodowy i kulturowy.

Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites

Instytut Humanites

Think&do Tank – Człowiek i Technologia

ul. Nowogrodzka 56/7

00-695 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Maciej Chojnowski - Dyrektor Programowy CET
maciej.chojnowski@humanites.pl

Zofia Dzik - Instytut Humanites Fundator/Prezes Zarządu zofia.dzik@humanites.pl

Skip to content